9. จำนวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงาน

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงาน”

การมีงานทำและการว่างงาน พบว่า ใน พ.ศ. 2561 มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ผู้มีงานทำมีจำนวน 37.86 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 จากช่วงเดียวกันของ พ.ศ. 2560 ที่มีผู้มีงานทำจำนวน 37.46 ล้านคน โดยเป็นผู้มีงานทำในภาคเกษตร 12.17 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 และผู้มีงานทำนอกภาคเกษตร 25.69 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจาก (1) สภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก ทำให้มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น (2) ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเพื่อการส่งออก ทำให้มีการจ้างงานภาคการผลิตเพิ่มขึ้น และ (3) การท่องเที่ยวที่ยังขยายตัวได้ดี และการขยายตัวของการค้าปลีกและค้าส่ง ทั้งรูปแบบปกติและการค้าออนไลน์ ส่งผลให้มีความต้องการแรงงานในภาคบริการเพิ่มขึ้น สำหรับอัตราการว่างงานใน พ.ศ. 2561 เท่ากับร้อยละ 1.05 หรือมีผู้ว่างงานทั้งสิ้น 4.04 แสนคน ลดลงเมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2560 ที่มีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.18 และมีผู้ว่างงาน 4.51 แสนคน โดยเป็นการลดลงของผู้ว่างงานทั้งที่เคยทำงานมาก่อน และไม่เคยทำงานมาก่อน ร้อยละ 10.1 และ 10.5 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) พบว่า อัตราการว่างงานของประชากรมีแนวโน้มลดลง

 

จำนวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงาน พ.ศ. 2552-2561

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2562)

 

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562